Вимоги до оформлення рефератів, контрольних і курсових робіт

До оформлення рефератів і контрольних робіт пред'являються наступні|слідуючі| вимоги:

· реферати і контрольні роботи оформляють на листах формату А4 (210х297), текст друкується на одній стороні листа через півтора інтервали, або пишеться рукописним шрифтом;

· для друкованого тексту рекомендовані наступні параметри шрифту: гарнітура шрифту - Times New Roman, зображення - звичайний, кегль шрифту - 14 пунктів, колір тексту – авто (чорний);

· параметри абзацу: вирівнювання тексту – по ширині сторінки, відступ першого рядка -12,5 мм, міжрядковий інтервал - Полуторний;

· поля сторінки для титульного листа: верхнє і нижнє поля – 20 мм; праве і ліве поля – 15 мм;

· поля решти всіх сторінок: верхнє і нижнє поля – 20 мм, розмір лівого поля 30 мм, правого – 15 мм;

· на титульному Вимоги до оформлення рефератів, контрольних і курсових робіт листі вказується назва освітньої установи, тема реферату або контрольної роботи, назва учбового закладу, відділння, назва групи, курс навчання, П.І.Б. автора, П.І.Б викладача, місце і рік виконання роботи;

· кожну структурну частку необхідно починати з нового розділу з наступної сторінки (Вставка/разрив/новий розділ, з наступної сторінки);

· сторінки нумерують арабськими цифрами, дотримуючи крізну нумерацію по всьому тексту. Порядковий номер ставлять вверху сторінки, справа;

· нумерація сторінок починається з титульного листа, але на титульному листі і на сторінці «Зміст» номер сторінки не вказується, нумерація вказується з цифри 3 (з третьої сторінки);

· текст основної частки індивідуальних завдань розбивають на розділи Вимоги до оформлення рефератів, контрольних і курсових робіт, підрозділи, пункти і підпункти;

· розділи, підрозділи, пункти, підпункти нумерують арабськими цифрами;

· розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах висловлюваного матеріалу і позначатися арабськими цифрами, в кінці номера розділу крапку не ставлять (наприклад, 1);

· підрозділи нумерують в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. В кінці номера підрозділу крапку не ставлять, наприклад: «1.1»;

· пункти нумерують в межах кожного підрозділу. Номер пункту складається з порядкового номера розділу, підрозділу, пункту, між цифрами і в кінці номера крапку не ставлять, наприклад: «1.1.2»;

· підпункти нумерують в межах кожного пункту і в кінці номера крапку не ставлять (наприклад, 1.1.2.1);

· заголовки (заголовки 1 рівня) кожної Вимоги до оформлення рефератів, контрольних і курсових робіт структурної частки індивідуального завдання (наприклад, зміст, введення і так далі) і заголовки розділів основної частки слід розташовувати в середині рядка і друкувати прописними буквами без підкреслення і без крапки в кінці;

· заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів слід починати з абзацного відступу і друкувати рядковими буквами, окрім першої. Крапка в кінці заголовка не ставиться

· ілюстрації (малюнки, схеми, графіки) і таблиці, які розміщуються на окремих сторінках, включають в загальну нумерацію сторінок;

· ілюстрації необхідно поміщати безпосередньо після першої згадки про них в тексті або на наступній сторінці;

· графічні матеріали рекомендується зберігати у форматах: .bmp, dib .tif, .gif;· таблиця розташовується безпосередньо Вимоги до оформлення рефератів, контрольних і курсових робіт після тексту, в якому вона згадується вперше або на наступній сторінці;

· таблиці нумерують арабськими цифрами по порядку в межах розділу;

· примітки поміщають в тексті при необхідності пояснення змісту тексту, таблиці або ілюстрації;

· пояснення до окремих даних, приведених в тексті або таблицях, допускається оформляти виносками;

· у індивідуальному завданні можуть бути вказані посилання на використану літературу;

· посилання на джерела слід указувати в квадратних дужках, наприклад: [1 – 3], де 1 - 3 порядковий номер джерел, вказаних в списку джерел інформації;

· список джерел інформації можна розміщувати в порядку появи джерела в тексті, в алфавітному порядку прізвищ авторів або заголовків і в хронологічному порядку.


documentagcqynp.html
documentagcrfxx.html
documentagcrnif.html
documentagcrusn.html
documentagcsccv.html
Документ Вимоги до оформлення рефератів, контрольних і курсових робіт